Foodpaths

Η ετικέτα ενός προϊόντος

Σας έχει τύχει να διαβάζετε την ετικέτα ενός προϊόντος χωρίς να ξέρετε τι διαβάζετε;

Ή να έχετε αναγνωρίσει τα ακρωνύμια Π.Ο.Π./D.O.P. και Π.Γ.Ε./I.G.P.  σε μία ετικέτα ή στο μενού του αγαπημένου σας εστιατορίου αλλά να μην είστε σίγουροι για τη σημασία τους;

Το να διαβάζετε σωστά τις ετικέτες είναι ευκολότερο από ότι νομίζετε!

Καθώς εξαπλώνεται η παγκοσμιοποίηση και ο κόσμος γίνεται μικρότερος, οι γεωργοί της Ε.Ε. δέχονται μεγαλύτερη πίεση από τις αναδυόμενες χώρες χαμηλού κόστους παραγωγής. Αυξάνει ο ανταγωνισμός για τα βασικά γεωργικά προϊόντα και τα προϊόντα προστιθέμενης αξίας. Ενόψει αυτών των εμπορικών προκλήσεων, το ισχυρότερο όπλο που διαθέτουν οι γεωργοί της Ε.Ε. είναι η ποιότητα. Η Ε.Ε.  έχει πλεονέκτημα σε ό, τι αφορά την ποιότητα λόγω του πολύ υψηλού επιπέδου ασφαλείας που εγγυάται η νομοθεσία της στην αλυσίδα τροφίμων, ασφάλεια στην οποία έχουν επενδύσει οι γεωργοί και, γενικότερα, οι παραγωγοί.

Ποιότητα σημαίνει να καλύπτονται οι προσδοκίες των καταναλωτών. Ως ποιότητα στην Πράσινη Βίβλο της Ε.Ε. εννοούνται τα χαρακτηριστικά του προϊόντος, όπως οι χρησιμοποιούμενες μέθοδοι γεωργικής παραγωγής, ο τόπος της γεωργικής παραγωγής, κλπ, τα οποία ο γεωργός επιθυμεί να είναι περισσότερο γνωστά και ο καταναλωτής θέλει να γνωρίζει. Η Πράσινη Βίβλος δεν ασχολείται με ζητήματα ποιότητας που συνδέονται με την ασφάλεια των τροφίμων, πράγμα που καλύπτει ήδη η Επιτροπή με άλλες δράσεις  όπως η σήμανση σχετικά με την θρεπτικά αξία, η καλή μεταχείριση των ζώων κλπ.

Οι καταναλωτές θέλουν τρόφιμα σε προσιτές τιμές ωστόσο, καταναλωτές και εμπορευόμενοι, πέρα από την τιμή, έχουν και πολλές άλλες απαιτήσεις για την αξία και την ποιότητα των προϊόντων τα οποία αγοράζουν. Τα σημαντικότερα ζητήματα στην ΕΕ είναι η υγιεινή και η ασφάλεια των τροφίμων (πρόκειται για μια “μη διαπραγματεύσιμη απαίτηση”), η δυναμωτική και θρεπτική τους αξία και οι απαιτήσεις της κοινωνίας.

Η γεωργική πολιτική της Ε.Ε.  υποστηρίζει τις προσπάθειες που καταβάλλουν οι γεωργοί για να ανταποκριθούν επιτυχώς στην πρόκληση της ποιότητας και ανταποκρίνεται στην αναζήτησή τους για  πρωτότυπους και μοναδικούς τρόπους δημιουργίας νέων εμπορικών διεξόδων και αύξησης των κερδών τους, με τα συστήματα και τους κανονισμούς της. Εφαρμόζει μερικά από τα αυστηρότερα παγκοσμίως βασικά μέτρα που αφορούν στην ασφάλεια και υγιεινή, την ταυτότητα και την ποιότητα του προϊόντος, το επίπεδο προστασίας του περιβάλλοντος, και την υγεία των φυτών και ζώων, όπως και την καλή διαβίωση των ζώων, αλλά και ποιοτικά μέτρα.

Έχουν θεσπιστεί τέσσερα συστήματα ποιότητας της Ε.Ε. για τη δημιουργία γεωγραφικών ενδείξεων, βιολογικής γεωργικής παραγωγής, παραδοσιακών ιδιότυπων προϊόντων και προϊόντων από τις άκρως απόκεντρες περιοχές της ΕΕ. Με τα συστήματα αυτά οι καταναλωτές μπορούν να αναγνωρίζουν προϊόντα με ιδιαίτερες ιδιότητες που οφείλονται στην προέλευσή τους ή/και σε μέθοδο γεωργικής παραγωγής. Για να έχουν οι καταναλωτές τη βεβαιότητα ότι η σήμανση είναι δικαιολογημένη, οι δημόσιες αρχές ή ο πιστοποιημένος ιδιωτικός φορέας παρακολουθούν κατά πόσο υπάρχει συμμόρφωση προς την προδιαγραφή. Οι γεωργοί που παράγουν αυθεντικά προϊόντα προστατεύονται από την πώληση προϊόντων απομίμησης σε χαμηλότερη τιμή, τα οποία φέρουν την προστατευόμενη ονομασία.

“Γεωγραφική ένδειξη” είναι μια ονομασία που περιγράφει ένα γεωργικό προϊόν ή τρόφιμο του οποίου τα χαρακτηριστικά ή η φήμη οφείλονται στη γεωγραφική περιοχή από την οποία προέρχεται. Πολλοί καταναλωτές στην ΕΕ και, όλο και περισσότερο, ανά τον κόσμο, οι οποίοι θέλουν προϊόντα ποιότητας, θα τα αναζητήσουν και θα καταβάλουν υψηλότερη τιμή για αυθεντικά προϊόντα από συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή. Η “γεωγραφική ένδειξη” περιλαμβάνει την “προστατευόμενη ονομασία προέλευσης” (ΠΟΠ) καθώς και τις “προστατευόμενες γεωγραφικές ενδείξεις” (ΠΓΕ). Προκειμένου μια ονομασία να χαρακτηριστεί ως ΠΟΠ, πρέπει καταρχήν όλα τα στάδια της παραγωγής να πραγματοποιούνται στην γεωγραφική περιοχή και τα χαρακτηριστικά του προϊόντος πρέπει να οφείλονται αποκλειστικά ή κυρίως στην γεωγραφική καταγωγή του. Για να λάβει ένα προϊόν την ΠΓΕ, πρέπει τουλάχιστον ένα στάδιο της παραγωγής του να έχει πραγματοποιηθεί στην περιοχή και ο σύνδεσμος με την εν λόγω περιοχή να οφείλεται σε συγκεκριμένη ποιότητα, στη φήμη ή άλλο σε χαρακτηριστικό που συνδέεται με την γεωγραφική περιοχή.

Για την ευκολότερη αναγνώριση των προϊόντων με προστατευόμενη ΓΕ, η ΕΕ έχει δημιουργήσει σύμβολα που χρησιμοποιούνται στα προϊόντα τα οποία διατίθενται στο εμπόριο με καταχωρισθείσα ονομασία.

Οι έλεγχοι στους οποίους έχουν συμφωνήσει να υποβάλλονται οι γεωργοί σε ό, τι αφορά τις προδιαγραφές των προϊόντων διενεργούνται από δημόσιες αρχές ή ιδιωτικούς φορείς πιστοποίησης. Έχουν καταχωρηθεί ή εξετάζεται η καταχώριση περίπου 3000 γεωγραφικών ενδείξεων συνολικά, για οίνους, οινοπνευματώδη και για γεωργικά προϊόντα και τρόφιμα.

“Εγγυημένα παραδοσιακά προϊόντα” (ΕΠΠ) είναι οι ονομασίες γεωργικών προϊόντων ή τροφίμων που παράγονται με τη χρήση παραδοσιακών πρώτων υλών ή παραδοσιακών μεθόδων παραγωγής, ή που έχουν παραδοσιακή σύνθεση.

Τα τελευταία χρόνια, σημειώνεται σταθερή αύξηση της ζήτησης προϊόντων βιολογικής παραγωγής, η οποία είναι μεγαλύτερη από την αύξηση της προσφοράς. Οι γεωργοί και οι καταναλωτές βασίζονται στην ακεραιότητα του συστήματος βιολογικής καλλιέργειας για να διασφαλίσουν ότι ένα προϊόν έχει παραχθεί σύμφωνα με τις απαιτήσειςΥπάρχουν και άλλα προϊόντα υποψήφια για υπαγωγή σε συστήματα της ΕΕ, μεταξύ άλλων τα προϊόντα υψηλής φυσικής αξίας ή ορεινών περιοχών, ποιότητας σε ό,τι αφορά την καλή μεταχείριση, για σήμανση προέλευσης ΕΕ και για επέκταση του συστήματος του οικολογικού σήματος σε μεταποιημένα γεωργικά προϊόντα.

Το κύριο κόστος που προκύπτει από τη συμμετοχή σε συστήματα πιστοποίησης εμπίπτει σε δύο κατηγορίες: “άμεσο” και “έμμεσο”. Το άμεσο κόστος αφορά συνδρομή μέλους, έλεγχο από τρίτους και πιστοποίηση. Το έμμεσο κόστος αφορά τη συμμόρφωση προς τα πρότυπα του συστήματος πιστοποίησης (κόστος επένδυσης για την αναβάθμιση των εγκαταστάσεων) και τις τακτικές δαπάνες παραγωγής.

Ανά τον κόσμο πάρα πολλά προϊόντα τα ζητάμε με το όνομά τους και η καταγωγή τους τα κάνει διεθνώς αναγνωρίσιμα: τα τυριά Gorgonzola, Parmigiano-Reggiano, φέτα, το Waterford blaas, το Asiago , το camembert, ο μηλίτης Herefordshirer, το cognac, το armagnac και σαμπάνια, έχουν πάρει το όνομά τους από τον τόπο παραγωγής τους. Για να ονομάζεται το roquefort, roquefort, για παράδειγμα, πρέπει να είναι φτιαγμένο από γάλα συγκεκριμένης ράτσας προβάτων, και να έχει ωριμάσει σε φυσικές σπηλιές κοντά στην πόλη Roquefort-sur-Soulzon στην επαρχία Aveyron στη Γαλλία, όπου μολύνεται με τον μύκητα Penicillium roqueforti που συναντάται σ’αυτές τις σπηλιές.

Η Ιταλία έχει την πρωτιά στην Ευρώπη με τον μεγαλύτερο αριθμό προϊόντων Π.Ο.Π.  και Π.Γ.Ε. , αντίστοιχα :  DOP (Denominazione d’Origine Protetta/ Protected Designation of Origin- PDO) και IGP (Indicazione Geografica Protetta/Protected Geographical Indication). Αυτές οι ένδειξεις ξεχωρίζουν το τυρί Parmigiano Reggiano DOP από το τυρί παρμεζάνα, τις ντομάτες San Marzano dell’Agro Sarnese Nocerino DOP από τις συνηθισμένες ντομάτες, το  Aceto Balsamico di Modena IGP από το πηκτό βαλσαμικό καρύκευμα που βάζετε στη σαλάτα. Παρόλα αυτά, η ένδειξη IGP δεν είναι τόσο αυστηρή και δεν εγγυάται όλες τις φάσεις παραγωγής και επεξεργασίας όπως η DOP.

 Άλλες αντιστοιχίες είναι: στην κατηγορία Ε.Π.Π. (Εγγυημένο Παραδοσιακό Προϊόν), το STG  (Specialità Tradizionale Garantita) και  το PAT (Prodottο Agroalimentare Tradizionale). Το δεύτερο αφορά σε προϊόντα των οποίων οι μέθοδοι παραγωγής, επεξεργασίας, συντήρησης και ωρίμανσης είναι παγιωμένες στο χρόνο, σύμφωνα με παραδοσιακές μεθόδους και για περίοδο μεγαλύτερη των 25 χρόνων. Τα προϊόντα αυτά είναι απόλυτα συνδεδεμένα με την περιοχή παραγωγής τους, όχι γιατί η παραγωγή είναι περιορισμένη σε περιορισμένη περιοχή, αλλά γιατί εξαιτίας αυτού του γεγονότος έχουν ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που τα κάνουν μοναδικά άρα και αναγνωρίσιμα από άλλα παρόμοιά τους. Τέλος, άλλη μία ένδειξη είναι η DE.CO. (Denominazione Comunale) που αναφέρεται σε προϊόντα άμεσα δεμένα με μία πόλη, που όμως δεν είναι επίσημη της Ε.Ε. γι’αυτό και η χρήση της είναι περιορισμένη.

Παρόμοια ακρωνύμια ισχύουν και για τα κρασιά ανώτερης ποιότητας: DOC (Denominazione di Origine Controllata) για κρασιά που παράγονται σε συγκεκριμένες περιορισμένες περιοχές, DOCG  (Denominazione di origine controllata e garantita) για ιταλικά κρασιά ανώτερης ποιότητας με φήμη διεθνή, τα οποία υπόκεινται σε αυστηρότερους ελέγχους και τα μπουκάλια τους είναι αριθμημένα για την εγγύηση της ποιότητας τους. Τέλος, IGT (Indicazione Geografica Tipica/ Indication of Typical Geography), απλή γεωγραφική ένδειξη με λιγότερο αυστηρές προδιαγραφές, πάντα όμως για κρασιάς υψηλής ποιότητας που δεν ανταποκρίνονται όμως στις προδιαγραφές των παραπάνω κατηγοριών.

Διάβασε σωστά την ετικέτα για να μπορείς να κάνεις τη σωστή επιλογή!

Βρείτε τα Π.Ο.Π προϊόντα μας μ’ ένα μόνο κλικ στο νέο eshop μας.

Εδώ βρίσκεις Τομάτα San Marzano Π.Ο.Π

Εδώ βρίσκεις Πράσινη φακή LE PUY Π.Ο.Π

Εδώ βρίσκεις Fleur de sel Π.Γ.Ε. (Ανθό αλατιού)

Εδώ βρίσκεις Aceto Balsamico di Modena Π.Γ.Ε.

Tags: